Zapytania, interwencje, stanowiska, opinie

1511.2010

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: Jaki jest koszt, poniesiony przez PFRON, wprowadzenia w Systemie Obsługi Dofinansowan i Refunadacji (SODiR) zmian funkcjonujących w Systemie od dnia 06.11.2010 r., polegających na zaimplementowaniu do Systemu nowych załączników, zgodnie z komunikatem PFRON z dnia 10.11.2010r.

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG zwróciła się w dniu 15 listopada 2010 roku do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych z następującym zapytaniem:

Pan
dr Wojciech Skiba - Prezes Zarządu
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13, oo - 828 Warszawa
 
 
 
 
Szanowny Panie Prezesie,
 
Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Z 2001 r., nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), zwraca się z prośbą o udostępnienie następujących informacji:
 

Jaki jest koszt, poniesiony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wprowadzenia w Systemie Obsługi Dofinansowan i Refunadacji (SODiR) zmian funkcjonujących w Systemie od dnia 06.11.2010 r.,  polegających na zaimplementowaniu do Systemu nowych załączników, zgodnie z komunikatem PFRON z dnia 10.11.2010r. o treści:

"Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 06.11.2010 r. w System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) dostępne są następujące załączniki: 

  • dla składanych wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (WN-D) - Formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP). Formularz składany jest zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312) i zastąpił formularz obowiązujący do dnia 05 kwietnia 2010 r. Wnioskodawca uzupełniając formularz INF-O-PP może skorzystać z instrukcji wypełniania druku
  • dla składanych wniosków o refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą (WN-U-G) w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:
    1. w sektorze rybołówstwa i akwakultury - formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (INF-O-P-dR),
    2. w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (INF-O-P-dR),
    3. we wszystkich innych niż wymienione w pkt 1 i 2 - formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) (INF-O-P-dM). Wnioskodawca uzupełniając formularz INF-O-PdM może skorzystać z instrukcji wypełniania druku.
  • dla składanych wniosków o refundację składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych rolników lub rolników zobligowanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników (WN-U-A) – Formularz składany przez wnioskodawcę (INF-O-P-dR)."


PLIK DO POBRANIA >>>

Z poważaniem
Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu


« powrót