Członkowie organizacji

Członkami Związku mogą być:
 • pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej.
 • pracodawcy nie będący zakładami pracy chronionej, jeżeli zatrudniają osoby niepełnosprawne.
 • organizacje pozarządowe, których celem są działania na rzecz wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 • podmioty związane w dowolny sposób z pracodawcami osób niepełnosprawnych, w szczególności biura rachunkowe, biura doradztwa podatkowego, kancelarie prawne, ośrodki rehabilitacyjne, organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych, podmioty zajmujące się organizacją szkoleń o tematyce rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, producenci sprzętu rehabilitacyjnego oraz agencje pośrednictwa pracy.
Podmiot ubiegający się o członkostwo w Związku powinien złożyć:
 • pisemną deklarację o przystąpieniu do Związku
 • oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu przystępującego do Związku oraz jego sposób reprezentacji.
Członkowie Związku mają w szczególności prawo do:
 • uczestnictwa w pracach Związku , zgłaszania wniosków i wyrażania opinii
 • uczestnictwa w wyborach władz Związku
 • korzystania z wszystkich form pomocy i wsparcia Związku
 • dostępu do wszelkich informacji dotyczących działalności statutowej Związku.
Członkowie Związku mają w szczególności obowiązek:
 • przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Związku
 • aktywnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań Związku
 • swoją postawą przyczyniać się do kształtowania pozytywnego wizerunku Związku
 • wnosić terminowo opłaty członkowskie
 • przestrzegać zwyczajowych zasad oraz norm współżycia społecznego i relacji międzyludzkich
 • dochowywać tajemnicy o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Związku w sytuacji, gdy jest to konieczne dla osiągnięcia przez Związek zamierzonych celów.

przejdź do: przystąpienie do organizacji »

« powrót