Przystąpienie do organizacji

PRZYSTĄPIENIE DO ORGANIZACJI
OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG

OBPON.ORG

CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG MOŻLIWE JEST W DWÓCH WARIANTACH:

CZŁONKOWSTWO BEZSKŁADKOWE
Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH są zwolnieni z obowiązku uiszczania opłat członkowskich i stają się automatycznie (dobrowolnie) członkami Organizacji OBPON.ORG po wypełnieniu niniejszej deklaracji. Za klienta firmy "Ogólnopolskia Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych" (OBPON.PL) uważa się każdy zakład pracy chronionej lub podmiot z otwartego rynku pracy posiadający wykupiony pełny dostęp do serwisu informacyjnego www.zpchr.info oraz konsultacyjno - doradczego www.vademecumwiedzy.pl administrowanych przez firmę "Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych" na okres minimum 5 miesięcy. Członkowstwo w Organizacji OBPON.ORG nabywane jest na okres adekwatny okresowi abonamentu dostępowego do w/w serwisów. Członek Organizacji "Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG" który przestaje być Klientem firmy "Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Kuncelman (OBPON.PL) zobowiązany jest do uiszczania opłat członkowskich w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do deklaracji przystapienia do Organizacji OBPON.ORG. Nie przedłużenie dostępu do w/w serwisów przez okres 1 miesiąca od daty wygaśnięcia dostępu skutkuje utratą statusu klienta OBPON.PL i naliczanie opłat członkowskich w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do deklaracji przystapienia do Organizacji OBPON.ORG. Nie opłacanie składek członkowskich w okresie 3 miesięcy od chwili ich naliczania powoduje utratę członkowstwa w Organizacji OBPON.ORG.
CZŁONKOWSTWO SKŁADKOWE
Pracodawcy osób niepełnosprawnych oraz wszelkie inne podmioty nie posiadające wykupionego pełnego dostępu do serwisu informacyjnego www.zpchr.info oraz konsultacyjno - doradczego www.vademecumwiedzy.pl administrowanych przez "Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych" na okres minimum 5 miesięcy obowiązane są do regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do deklaracji przystapienia do Organizacji OBPON.ORG. Nie opłacanie składek członkowskich w okresie 3 miesięcy od chwili ich naliczania powoduje utratę członkowstwa w Organizacji OBPON.ORG. Członkowstwo SKŁADKOWE może w każdej chwili zostać zmienione na BEZSKŁADKOWE po spełnieniu warunków członkowstwa bezskładkowego określonych w Załączniku nr 1 do deklaracji przystapienia do Organizacji OBPON.ORG.

Przystąp do organizacji OBPON.ORG


UWAGA!
Prosimy o przesłanie deklaracji członkowskiej pocztą tradycyjną na adres:

  • Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG
    37-700 Przemyśl, ul. A. Fredry 1/1
  • lub faksem na numer: tel. fax (16) 679-16-16
  • lub pocztą elektroniczną (skan) na adres e-mail: biuro@obpon.org

DZIĘKUJEMY

« powrót