statut

OGÓLNOPOLSKA BAZA
PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
OBPON.ORG STATUT

Rozdział IPostanowienia ogólne

Art. 1.

"Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG", zwana w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu "Związkiem", jest organizacją pracodawców.

Art. 2

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz.U. 1991, Nr 55 poz. 235 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

Art. 3

Siedzibą Związku jest Przemyśl.

Art. 4

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 5

Związek posiada osobowość prawną.

Art. 6

Związek jest samorządny i niezależny w swojej działalności statutowej od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

Art. 7

 1. Związek ma prawo tworzenia federacji i konfederacji pracodawców, jak również prawo przystępowania do już istniejących federacji i konfederacji pracodawców.
 2. Związkowi przysługuje prawo do przystępowania do organizacji pracodawców o charakterze międzynarodowym.

Art. 8

 1. Związek działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków oraz zatrudnionych pracowników.
 2. W celu prawidłowego wykonywania swoich zadań statutowych Związek może korzystać z pomocy doradców, podmiotów gospodarczych, organizacji i stowarzyszeń.

Art. 9

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Przedmiotem działalności Związku jest:
  1. sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5)
  2. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62)
  3. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
  4. wydawanie książek (58.11.Z)
  5. pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
  6. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
  7. działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
  8. działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z)

Art. 10

Związek używa pieczęci z nazwą, adresem oraz znakiem graficznym Związku.

Związek posiada własne logo graficzne identyfikujące jego nazwę.

Rozdział II Cele i zadania związku

Art. 11

Do głównych celów i zadań Związku należy:

 1. ochrona i reprezentowanie interesów prawnych i gospodarczych pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne przed organami administracji publicznej, sądami, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami oraz wobec związków zawodowych
 2. wspieranie rozwoju przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne
 3. współudział w tworzeniu oraz realizacji polityki zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, poprawy warunków pracy osób niepełnosprawnych
 4. integracja środowiska pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 6. promocja pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
 7. pomoc w uzyskiwaniu środków publicznych przeznaczonych na zwiększanie możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych
 8. kształtowanie pozytywnego wizerunku pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
 9. wspieranie inicjatyw gospodarczych pracodawców zrzeszonych w Związku
 10. inicjowanie działań zmierzających do ułatwienia dostępu do informacji oraz podnoszenie świadomości prawnej pracodawców zrzeszonych w Związku

Art. 12

Cele i zadania statutowe Związek realizuje w szczególności poprzez:

 1. przedstawianie opinii oraz stanowiska środowiska pracodawców osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Związku
 2. występowanie w roli mediatora w sporach z udziałem zrzeszonych w Związku pracodawców osób niepełnosprawnych
 3. organizowanie szkoleń oraz spotkań informacyjnych i integracyjnych pracodawców zrzeszonych w Związku
 4. zapewnienie dostępu do informacji dotyczących specyfiki funkcjonowania pracodawców osób niepełnosprawnych
 5. tworzenie komisji i zespołów ekspertów
 6. pomoc w uzyskiwaniu dostępu do funduszy przeznaczonych na wspieranie inicjatyw gospodarczych pracodawców zrzeszonych w Związku
 7. opiniowanie aktów prawnych dotyczących funkcjonowania pracodawców osób niepełnosprawnych, zgłaszanie propozycji zmian legislacyjnych
 8. zastępstwo prawne i procesowe członków Związku przed organami administracji publicznej, sądami, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami
 9. działania na rzecz rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych
 10. wydawanie czasopism, broszur, ulotek i informatorów

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 13

Członkami Związku mogą być:

 1. pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej.
 2. pracodawcy nie będący zakładami pracy chronionej, jeżeli zatrudniają osoby niepełnosprawne.
 3. organizacje pozarządowe, których celem są działania na rzecz wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 4. podmioty związane w dowolny sposób z pracodawcami osób niepełnosprawnych, w szczególności biura rachunkowe, biura doradztwa podatkowego, kancelarie prawne, ośrodki rehabilitacyjne, organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych, podmioty zajmujące się organizacją szkoleń o tematyce rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, producenci sprzętu rehabilitacyjnego oraz agencje pośrednictwa pracy.

Art. 14

Podmiot ubiegający się o członkostwo w Związku powinien złożyć:

 1. pisemną deklarację o przystąpieniu do Związku
 2. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu przystępującego do Związku oraz jego sposób reprezentacji.

Art. 15

Członkowie Związku mają w szczególności prawo do:

 1. uczestnictwa w pracach Związku , zgłaszania wniosków i wyrażania opinii
 2. uczestnictwa w wyborach władz Związku
 3. korzystania z wszystkich form pomocy i wsparcia Związku
 4. dostępu do wszelkich informacji dotyczących działalności statutowej Związku.

Art. 16

Członkowie Związku mają w szczególności obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał organów Związku
 2. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań Związku
 3. swoją postawą przyczyniać się do kształtowania pozytywnego wizerunku Związku
 4. wnosić terminowo opłaty członkowskie
 5. przestrzegać zwyczajowych zasad oraz norm współżycia społecznego i relacji międzyludzkich
 6. dochowywać tajemnicy o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Związku w sytuacji, gdy jest to konieczne dla osiągnięcia przez Związek zamierzonych celów.

Art. 17

Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

 1. zaprzestania prowadzenia działalności przez członka Związku i jego wykreślenia z rejestru lub ewidencji
 2. zawieszenia przez członka Związku prowadzenia działalności na okres dłuższy niż 3 miesiące
 3. złożenia przez członka Związku pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Związku z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia członkostwa
 4. wykluczenia ze Związku, o którym mowa w art. 18 niniejszego Statutu.

Art. 18

 1. Wykluczenie ze Związku następuje na skutek:
  1. prowadzenia działalności sprzecznej z interesami Związku
  2. nieprzestrzegania określonych w niniejszym Statucie obowiązków wynikających z członkostwa w Związku
  3. nieopłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy
 2. Wykluczenie ze Związku następuje z dniem uprawomocnienia się uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia ze Związku.
 3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia ze Związku, członkowi którego dotyczy uchwała, przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego Związku w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej uchwały w przedmiocie wykluczenia.
 4. Uchwała Zgromadzenia w przedmiocie odwołania podejmowana jest na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Związku.
 5. W okresie pomiędzy podjęciem uchwały o wykluczeniu ze Związku a jej uprawomocnieniem się członkostwo w Związku ulega zawieszeniu.

Rozdział IV Organy Związku

Art. 19

Organami Związku są:

 1. Zgromadzenie Ogólne
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

Oddział 1 Zgromadzenie Ogólne

Art. 20

 1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku.
 2. Zgromadzenie Ogólne tworzą członkowie Związku.
 3. Zgromadzenie Ogólne może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Uprawnionym do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym są podmioty posiadające status członka Związku najpóźniej na 30 dni przed odbyciem Zgromadzenia Ogólnego.

Art. 21

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

 1. ocena działalności Związku
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego
 3. podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Związku
 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 5. dokonywanie zmian w Statucie Związku
 6. podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Związku
 7. uchwalanie planów działania Związku
 8. rozpatrywanie wniosków członków Związku
 9. ustalanie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Związku
 10. rozpatrywanie skarg dotyczących działalności Związku
 11. zatwierdzanie wysokości opłat członkowskich uchwalonych przez Zarząd
 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Związku

Art. 22

 1. Zgromadzenie Ogólne zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym.
 2. W razie niezwołania Zgromadzenia Ogólnego przez Zarząd uprawnienie do jego zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej. Przepis ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
 3. Zwołania Zgromadzenia Ogólnego Zarząd dokonuje w drodze zawiadomień wysłanych listem poleconym co najmniej na 14 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Ogólnego, podając miejsce i termin jego odbycia jak również porządek obrad.
 4. Zwołania Zgromadzenia Ogólnego Zarząd może dokonać również w drodze publikacji stosowanej informacji na stronie internetowej Związku lub za pomocą poczty elektronicznej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie wyrazili na to pisemną zgodę i podali adres poczty elektronicznej, na które zawiadomienie ma zostać wysłane.

Art. 23

 1. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
 2. Głosowanie jest jawne.
 3. Członkowi zawieszonemu nie przysługuje prawo głosu.
 4. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach członków organów Związku oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Związku. Ponadto tajne głosowanie należy zarządzić na wniosek Zarządu lub co najmniej połowy członków Zgromadzenia Ogólnego.
 5. Przedmiotem uchwał Zgromadzenia Ogólnego mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
 6. Na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 10 % członków Związku Zarząd umieszcza określone sprawy w porządku obrad. Wniosek taki składa się Zarządowi najpóźniej na 14 dni przed terminem odbycia Zgromadzenia Ogólnego.
 7. W Zgromadzeniu Ogólnym można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.
 8. Jeden pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż jednego członka Związku.

Art. 24

 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne jest zwoływane przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy, w drodze uchwały Zarządu
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
  3. na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Związku.
 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku, żądania lub podjęcia uchwały w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Oddział 2 Zarząd

Art. 25

 1. Zarząd Związku składa się z 1 - 3 osób wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne w głosowaniu tajnym spośród członków Związku lub spoza ich grona.
 2. Kadencja Zarządu wynosi 4 lata.
 3. Funkcję w Zarządzie można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Pełnienie funkcji w Zarządzie Związku następuje za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Zarządu.

Art. 26

 1. Zarząd reprezentuje Związek i prowadzi jego sprawy.
 2. Do składania oświadczeń w imieniu Związku oraz zaciągania zobowiązań uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie .
 3. Zarząd może w drodze jednomyślnej uchwały powołać pełnomocnika Związku uprawnionego do składania oświadczeń imieniem Związku i zaciągania zobowiązań. Uchwała powinna, pod rygorem nieważności, dokładnie określać zakres umocowania pełnomocnika.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów chyba że Regulamin Zarządu przewiduje surowsze wymagania. Przy równej liczbie głosów głosem decydującym jest głos Prezesa Zarządu

Art. 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Zgromadzenia Ogólnego
 2. kierowanie działalnością Związku
 3. uchwalanie budżetu Związku
 4. reprezentowanie Związku oraz poszczególnych jego członków na zewnątrz
 5. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Związku
 6. powoływanie komisji i zespołów ekspertów oraz uchwalanie regulaminów ich pracy
 7. realizacja zaleceń zawartych w uchwałach Zgromadzenia Ogólnego
 8. ustalanie wysokości opłat członkowskich
 9. wyrażanie zgody na przystąpienie do Związku nowych członków
 10. podejmowanie uchwały o wykluczeniu ze Związku w sytuacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 niniejszego Statutu
 11. zbycie składników majątku Związku
 12. zwalnianie z obowiązku uiszczania opłat członkowskich członków Związku

Art. 28

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji członka Zarządu
 2. upływu kadencji Zarządu
 3. odwołania Zarządu bądź poszczególnych jego członków przez Zgromadzenie Ogólne
 4. utraty przez członka Zarządu pełnej zdolności do czynności prawnych
 5. śmierci członka Zarządu

Art. 29

Odwołanie członka Zarządu wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Związku.

Art. 30

Organizację oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.

Oddział 3 Komisja Rewizyjna

Art. 31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 1 - 3 osób wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne w głosowaniu tajnym.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.
 3. Funkcję w Komisji Rewizyjnej można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

Art. 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie co najmniej raz na 12 miesięcy kontroli całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
 2. kontrolowanie uiszczania przez członków Związku opłat członkowskich
 3. składanie sprawozdań na Zgromadzenie Ogólne wraz z oceną działalności Związku i ewentualnymi wnioskami
 4. przedstawianie Zarządowi wniosków dotyczących ustaleń pokontrolnych i żądanie od Zarządu wyjaśnień.

Art. 33

Organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

Rozdział V Majątek Związku

Art. 34

 1. Na majątek Związku składają się nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe.
 2. Podstawę działalności Związku stanowi budżet uchwalany przez Zarząd Związku.
 3. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.
 4. Związek pokrywa koszty działalności Związku z dochodów określonych w art. 35 Statutu.

Art. 35

Na dochody Związku składają się:

 1. wpływy z opłat członkowskich
 2. dotacje i subwencje
 3. darowizny, spadki i zapisy
 4. dochody z majątku Związku
 5. wpływy z działalności Związku.

Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie Związku

Art. 36

Rozwiązanie Związku powodują:

 1. przyczyny przewidziane prawem
 2. uchwała Zgromadzenia Ogólnego o rozwiązaniu Związku
 3. orzeczenie sądu o rozwiązaniu Związku

Art. 37

Zmiana statutu oraz rozwiązanie Związku wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Związku.

Art. 38

W razie rozwiązania Związku o przeznaczeniu jego majątku decyduje w drodze uchwały Komisja Likwidacyjna, którą tworzą członkowie ostatniego Zarządu Związku.

Uchwałę powyższą w głosowaniu jawnym podjęto jednomyślnie.

« powrót